De Belgische wet implementeerde de EG-richtlijn 2005/60/EG tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Op grond van deze wet zijn ook advocaten verplicht om bij bepaalde juridische dienstverlening, de cliënt voorafgaandelijk te identificeren.

Binnenlandse rechtspersonen kunnen worden geïdentificeerd met behulp van een uittreksel uit het Belgische Staatsblad of een akte van een notaris. De identiteit van een buitenlandse rechtspersoon zal dienen te worden aangetoond op basis van in het internationale verkeer gebruikelijke documenten die door de wet van het land van herkomst, als identiteitsbewijs worden erkend. De wet legt ook op om van diegenen die de rechtspersoon vertegenwoordigen, zowel de naam als de geboortedatum op te vragen en te bewaren.

Van zowel de binnenlandse als de buitenlandse rechtspersonen dient, behoudens uitzondering, de uiteindelijk belanghebbende te worden geïdentificeerd (ultimate beneficial owner). Onder de uiteindelijk belanghebbende wordt verstaan de natuurlijke persoon die, direct of indirect, meer dan 25% bezit van of op andere wijze de controle heeft over het bestuur van de cliënt.

Natuurlijke personen kunnen worden geïdentificeerd o.m. op basis van een identiteitskaart of paspoort. Bij buitenlandse cliënten die aangemerkt worden als politiek prominente personen (politically exposed persons) dient een aanvullend onderzoek ingesteld te worden.

Indien er vragen zijn m.b.t. de uitvoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme door het kantoor, kan u die stellen aan uw contactpersoon.