Marcon & Rubens staat haar cliënteel bij met adviesverlening in zowel strategische als operationele zaken en biedt bijstand bij conflictbeslechting en -beheersing.

Een geïntegreerde structuur

Marcon & Rubens is geen los samenwerkingsverband van advocaten, noch een kostenassociatie. Zij werkt vanuit een geïntegreerde kantoorstructuur waardoor het ganse kantoor ten dienste staat van de cliënt. Regelmatig intern overleg en het delen van kennis, bieden de cliënt een garantie voor een professionele, ononderbroken en coherente behandeling en opvolging van dossiers.

Duidelijke communicatie

Marcon & Rubens werkt samen met en voor de cliënt. In dit partnership is Marcon & Rubens de vertrouwens- en raadsman van de cliënt bij uitstek. Het kantoor streeft in deze bijzondere vertrouwensrelatie als raadsman niet enkel naar juridisch kwaliteitsvolle maar ook naar zinvolle, en dus doelgerichte raad en bijstand die beantwoordt aan de noden, de bedrijfsfilosofie en -doelstellingen van de cliënt.

Zinvolle en doelgerichte raadgeving vereist samenwerking met de cliënt en uitwisseling van kennis en visies. Tijdig en grondig overleg met de cliënt maakt dit mogelijk. Wederzijdse input vormt de basis voor een succesvolle afloop van een dossier. Door het voeren van regelmatige en duidelijke communicatie tracht Marcon & Rubens die samenwerking in goede banen te leiden.

Efficiëntie

De cliënt streeft niet noodzakelijk naar maximalisatie van zijn rechten. Juridische problemen vereisen weliswaar een juridische benadering doch hoeven niet steeds binnen een zuiver juridisch keurslijf te worden opgelost. De moderne advocatuur noopt tot een brede kijk op juridische problemen en conflicten en dient aandacht te hebben voor het ruimere kader waarbinnen zij ontstaan. Een out of the box visie op juridische problemen en conflicten kan tot atypische oplossingen leiden. Het belang van de cliënt kan hierdoor soms sneller en efficiënter worden gediend.