Maritiem recht

Het maritieme recht is niet beperkt tot de nationale en internationale regels inzake de zee en het vervoer over zee. Het bestrijkt alle juridische aspecten van het gebruik van de zee en de bevaarbare wateren en omvat o.m. de exploratie en exploitatie van de zee in het algemeen en de scheepvaart in het bijzonder. Het juridische statuut van offshore installaties, de bevoegdheid van de overheid in de diverse deelgebieden van de zee, het statuut en registratie van het schip, maritieme voorrechten en scheepshypotheek, maritieme aansprakelijkheden en beperking ervan, bevrachtingsovereenkomsten, aanvaringen en andere scheepsongevallen, hulp- en berging, particuliere averij en averij grosse, scheepsbeslag, olieverontreiniging, vereffening van scheepsvermogens, havenreglementeringen enz., zijn materies waarin het kantoor expertise heeft opgebouwd.

Transport en
logistiek

Naast dossiers m.b.t. het vervoer over zee, wordt het kantoor regelmatig geraadpleegd in zaken van binnenvaart, weg-, spoor- en luchtvervoer. Ook het transportrecht dient in een ruimer kader te worden geplaatst. Het dekt niet enkel de nationale en internationale regels inzake het vervoer van personen en goederen maar omvat alle juridische aspecten rond transport en transportaansprakelijkheid, goederenbehandeling en logistiek, multimodaal/gecombineerd vervoer, registratie van transportmiddelen, vergunningregels voor toegang tot het beroep van vervoerders en tussenpersonen, enz.

Verzekeringsrecht

Maritieme en transportrisico’s en risico’s eigen aan de internationale handel en logistiek, zijn overwegend grensoverschrijdend en om die reden complex. Deze risico’s vallen vaak buiten het gemeenrechtelijke verzekeringsrecht en worden, afhankelijk van de aard van het risico, meestal door specifieke verzekeringsvoorwaarden beheerst. Het kantoor is reeds jaren vertrouwd met de juridische omkadering van de maritieme en transportverzekeringsmarkt, haar spelers, hun respectieve contractuele rechten en verplichtingen en aansprakelijkheden. Marcon & Rubens adviseert regelmatig over polisvoorwaarden en geschillen inzake verzekeringsdekking.

Internationaal ondernemen

Transport en logistiek ontwikkelden zich ten gevolge van de internationale handel.  Een inzicht in de regels die de verzending, het transport, de in- en uitvoer en de opslag van koopwaar beheersen is slechts denkbaar dankzij een gedegen kennis van o.m. de internationale trading en koop-verkoop van goederen, het Weense Koopverdrag, de INCO-terms, de douane- en invoerrechten en retributiestelsels.  Het kantoor staat cliënten bij in geschillen inzake internationale koop-verkoop van goederen, waaronder vaak incasso van koopprijs en aansprakelijkheid wegens verborgen gebreken en niet-conformiteit.

Ondernemings-
en verbintenissenrecht

Elke onderneming wordt dagelijks geconfronteerd met een diversiteit aan juridische situaties eigen aan de handel en nijverheid.  Het algemene ondernemings- en verbintenissenrecht vormt het juridische basiskader van de commerciële bedrijfsvoering.  Invorderingen, het juridische statuut van handelstussenpersonen (agentuur, commissionair-expediteurs, commissionair-vervoerders, makelaars), handelscontracten waaronder niet enkel transport-, logistieke en opslagcontracten maar ook concessies, huur- en handelshuur, koop- en verkoopcontracten, contracten m.b.t. aanneming, garanties, documentaire kredieten, software- en informaticacontracten, intellectuele eigendomsrechten enz., vallen binnen dit kader.  Het kantoor staat haar cliënteel bij in deze algemeen ondernemings- en verbintenisrechtelijke materies waarmee zij in hun dagelijkse bedrijfsvoering worden geconfronteerd.

Vennootschapsrecht

Het kantoor begeleidt cliënteel bij de oprichting, de werking, de overname of fusie en de ontbinding en vereffening van vennootschappen. Zij behandelt vennootschapsconflicten, waaronder bestuurdersaansprakelijkheid en aandeelhoudersgeschillen, en staat cliënteel bij in crisissituaties rond o.m. gerechtelijke reorganisatie en faillissement.

Arbeids- en
sociaalrecht

Elke onderneming ervaart de invloed van de complexe regelgeving die haar sociale en arbeidsrechtelijke relaties beheersen. Marcon & Rubens adviseert en staat cliënten bij m.b.t. de naleving van sociale en sociaal zekerheidsrechtelijke verplichtingen en bij vragen of conflicten rond het collectief en individueel arbeidsrecht. De problematiek van de bijzondere regels rond de arbeidstijd en rij- en rusttijden in het wegvervoer, zijn een vast onderdeel van het werk van het kantoor.

Strafrecht

Naast het strafrecht in het algemeen, neemt het belang van het economische, milieu- en sociale strafrecht binnen de bedrijfswereld gestaag toe. Marcon & Rubens staat het bedrijfscliënteel hier bij, niet enkel bij de eigen strafrechtelijke verdediging maar ook bij de verdediging van haar bestuurders en werknemers. Ook verhaalsacties n.a.v. schade geleden door strafbare feiten gepleegd door derden, worden aan het kantoor toevertrouwd.

Burgerlijk recht

Marcon & Rubens ziet het burgerlijk recht niet zozeer als een bijzondere tak van het recht maar eerder als een hoeksteen van het recht op zich. Het burgerlijk recht omvat vooreerst algemene regels toepasselijk op contractuele verbintenissen waaronder ook de handelscontracten. Het incorporeert niet enkel de wetgeving van toepassing op contractuele rechten en verplichtingen in het algemeen, maar regelt tevens belangrijke aspecten van bijzondere overeenkomsten zoals de (handels-)huur-verhuur, koop-verkoop, bewaargeving, lastgeving, leningen, aanneming en bouwrecht enz. Het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht is een tweede essentiële tak van het burgerlijk recht waarin het kantoor actief is. Marcon & Rubens wordt verder geconsulteerd voor de juridische begeleiding van onroerend goedtransacties en behandeling van geschillen daaromtrent. Tot slot behartigt het kantoor vaak de private, familiale en vermogensbelangen van de stakeholders van haar vennootschapscliënteel.

Geschillenbeslechting

Marcon & Rubens heeft ervaring in gerechtelijke en buitengerechtelijk geschillenbeslechting. Zij staat cliënten bij in procedures zowel voor de gewone rechtbanken als in arbitrage.