1. MARCON & RUBENS betekent hierna zowel de cvba MARCON & RUBENS als alle advocaten en bedienden die werken in het kantoor MARCON & RUBENS ongeacht of zij vennoot zijn van de cvba MARCON & RUBENS, medewerker of advocaat-stagiair.
  1. Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle werkzaamheden, van welke aard ook, verricht door MARCON & RUBENS.
  1. De aansprakelijkheid van MARCON & RUBENS is beperkt tot de som die wordt gedekt door haar aansprakelijkheidsverzekering, zijnde EUR 1.250.000,00 per schadegeval. Indien en voor zover er, om welke reden dan ook, geen verzekeringsdekking zou worden verleend door haar aansprakelijkheidsverzekering, is iedere aansprakelijkheid van MARCON & RUBENS beperkt tot het bedrag van 25.000,00 EUR per schadegeval, en dit ongeacht de zwaarte van de fout.
  1. MARCON & RUBENS zal bij het inschakelen van niet in haar kantoor werkzame derden (waaronder advocaten-correspondenten in binnen- of buitenland, notarissen, belastingadviseurs, accountants, deskundigen, deurwaarders, en andere dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. MARCON & RUBENS is echter niet aansprakelijk voor fouten en tekortkomingen van welke aard dan ook, van deze derden.
  1. De cliënt zal MARCON & RUBENS vrijwaren voor alle aanspraken van derden, die verband houden met de behandeling van zijn of haar zaak.
  1. MARCON & RUBENS zal nooit gehouden zijn tot enige verbintenis die in strijd zou zijn met de wettelijke, reglementaire en gebruikelijke beroepsregels toepasselijk op de advocaten ingeschreven op het tableau of op de lijst der stagiairs van de Orde van advocaten te Antwerpen. De genoemde beroepsregels primeren op alle andere contractuele verbintenissen van MARCON & RUBENS.
  1. De verhouding tussen MARCON & RUBENS en haar cliënt zal uitsluitend worden beheerst door het Belgische recht en de rechtbanken van Antwerpen – afdeling Antwerpen, en waar toepasselijk het vredegerecht van het derde kanton te Antwerpen, zullen uitsluitend bevoegd zijn voor elke tegen MARCON & RUBENS gestelde vordering. De rechtbanken van Antwerpen – afdeling Antwerpen, en waar toepasselijk het vredegerecht van het derde kanton te Antwerpen, zullen steeds bevoegd zijn voor elke vordering van MARCON & RUBENS tegen de cliënt, onverminderd het recht van MARCON & RUBENS om zich tot een andere wettelijk bevoegde Belgische of buitenlandse rechtbank te wenden.
  1. Deze algemene voorwaarden zijn in het Nederlands opgesteld en in het Engels, het Frans en het Duits vertaald. In geval tussen de Nederlandse tekst en de vertaling enig verschil zou bestaan, zal enkel de Nederlandse tekst beslissend zijn.

Download PDF (60kb)